گزارش بورس ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / شاخص کل ۳۰ هزار واحد رشد کرد