وضعیت ترسناک آلودگی هوا در تهران؛ کیفیت هوا در ۲۲ ایستگاه قرمز است

وضعیت ترسناک آلودگی هوا در تهران؛ کیفیت هوا در ۲۲ ایستگاه قرمز است