ابتلای افزایشی کودکان به کرونای دلتا / کودکان هم تاجایی که می توانند ماسک بزنند