درخواست هوادار پورتو از طارمی به زبان فارسی / فیلم