مجازات عجیب یک دزد توسط طالبان / گذاشتن بز روی شانه‌های سارق!

مجازات عجیب یک دزد توسط طالبان / گذاشتن بز روی شانه‌های سارق!