روسیه و ازبکستان نزدیکی مرزهای افغانستان رزمایش برگزار کردند