توییت علی مطهری درباره تحولات اخیر در روابط ایران و تاجیکستان