واکسیناسیون دانش آموزان ایرانی با «سینوفارم» آغاز شد / انجام واکسیناسیون به معنای بازگشایی مدارس نیست