فیلمی از محل شهادت سرباز نیروی انتظامی حین بازداشت یک شرور در تهران