میزان مصرف ماهانه ۴ کالای اساسی در خانوارهای دهک اول؛ مصرف ۳۰۰ گرم گوشت در ماه!