گزارش بورس ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ / کانال ۱.۴ میلیون واحدی از دست رفت