اتفاق هولناک در شیراز /  ۴ زن و مرد جسد یک تاجر را با بنزین سوزاندند