توافق واشنگتن و کابل برای ایجاد یک نظام اسلامی جدید