پویش کیف‌ مهربانی دیجیتال؛ کمک به دانش آموزان مناطق کم برخوردار