از زائران بازگشته از عراق تست چشمی کرونا گرفته می‌شود!