پرداخت ۹۰۰ هزار تومان یارانه به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد