باید ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان را بیشتر کنیم