ابتکار به اتهام‌زنی خضریان پاسخ داد / آماده‌ام در هر مرجعی روشنگری کنم