خروج سامانه‌های پاتریوت، ریاض را راضی به گفتگو با ایران کرده است!