تحقیقات جدید درباره تفاوت علائم اولیه کرونا در گروه های سنی مختلف