شرایط خرید تارا / قیمت تارا در بازار و کارخانه چند؟