تصمیمات موثر ستاد هماهنگی اقتصادی اهداف دشمن را در فروپاشی جامعه، خنثی کرد