وینیل ، روزرنگ ، شیشه مات کن ، …فیلم شرینک عریض چاپدارمرکز تخصصی آموزش و ترجمه فرامهرپاکت مدیکال، وی پک

اظهارت دلگرم‌کننده رییسی در مراسم تنفیذ درباره بورس / ثبات و تعادل به بورس باز می‌گردد؟