آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوممیکسرمستغرق واجیتاتورکلید مینیاتوری زریر

جزییات مجوز مصرف داوطلبانه برای ۲ واکسن ایرانی کرونا / آیا واکسنی که مجوز مصرف داوطلبانه دارد، عوارض خواهد داشت؟