سازمان نظام پزشکی: بی‌اعتبار نشان دادن کارت هوشمند واکسن کرونا جای تأسف دارد