پیش بینی بورس برای دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰/ علت اصلی ریزش بورس چیست؟