آقای رئیسی به هیچ وجه حزبی و گروهی نیست / رئیسی با افرادی کار می کند که شاید یک بار هم آنها را ندیده است