رتبه نخست بیشترین جمعیت واکسینه شده جهان علیه کرونا به چین رسید