آتش حمله اصولگرایان در روزهای پایانی دولت شعله‌ور شده