فراخوان واکسیناسیون در گرمسار به متولدین سال ۷۰ به قبل رسید!