به حال آن ملت و مملکتی که سیاست، فرهنگ و معارف آن دست چهار مداح بیفتند باید گریست