مرگ همزمان ۱۰۰ گوسفند در ارسنجان / ماجرا چه بود؟

مرگ همزمان ۱۰۰ گوسفند در ارسنجان / ماجرا چه بود؟