ادامه تصویربرداری سریال «خوشنام» در میدان قیام

ادامه تصویربرداری سریال «خوشنام» در میدان قیام