نگاهی به روند رشد رایتل در گفتگو با مدیرعامل این شرکت خدمات ارتباطی