افتتاح مرکز واکسیناسیون سپاه در ورزشگاه تختی / تصاویر