کشورهای غربی درباره "اعدام‌های دسته‌جمعی" طالبان در افغانستان بیانیه دادند

کشورهای غربی درباره