اقدام شجاعانه و خطرناک جالب پلیس برای نجات مردی از خودکشی / فیلم