ازدحام عجیب زائران در پایانه مرزی شلمچه / استفاده از آب پاش برای متفرق کردن جمعیت / فیلم