۲۷۰ فوتی و ۲۴۷۱۵ ابتلای جدید کرونا / حال ۵۳۸۴ نفر وخیم است