آموزشگاه فنی حرفه ای دانش برتردوزینگ پمپ .مترینگ پمپدستگاه سی ان سیفروش کارت گرافیک

اسماعیل خلیل زاده دستگیر شد