«دینامیت» با فروش ۱۷ میلیارد تومانی صدر گیشه را فتح کرد