حق مردم نیست در هر دولت به یک شکل به آن‌ها فشار بیاید