کدام نماد روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ عرضه اولیه می‌شود؟