یک جایزه خارجی دیگر برای «قصیده گاو سفید»

یک جایزه خارجی دیگر برای «قصیده گاو سفید»