طرح لکه‌گیری واکسیناسیون دانش‌آموزان در ۲۱ و ۲۲ مهرماه اجرا می‌شود / چند درصد دانش‌آموز واکسینه شدند؟