در کمتر از یک روز ۲۰ زلزله این شهر ایران را لرزاند!