آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران هدف یکسانی دارند