دام روی دست دامداران ماند/ ورشکستگی دامداران نزدیک است ؟