حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱