هشدار به کسانی که واکسن نزده‌اند؛ از این خدمات عمومی محروم خواهید شد